16.8 C
Sydney
Sunday , 22 May 2022

Protecting the community from Coronavirus (COVID-19): information for Filipino-Australians

The Australian Department of Health has published important information about testing for COVID-19 in both English and Tagalog.

Previous posts

As we move towards living COVIDSafe, it is important that you stay home if you are unwell. If you have cold or flu like symptoms you should seek medical advice about having a test for COVID-19. People with mild symptoms can still spread the virus.

Testing for COVID-19

Testing identifies if patients have COVID-19 and helps health authorities track the spread of the virus.

Early diagnosis means you can take steps to avoid spreading the virus to your friends or family. If you have a fever, cough, sore throat or shortness of breath, it is important you get tested.

Testing is even more important if you are unwell and:

  • you have recently returned to Australia from overseas. All travellers will be quarantined for 14 days on arrival into Australia;
  • you have been in close contact with someone diagnosed with COVID-19 in the past 14 days;
  • you are a health care, aged care or residential care worker or staff member with direct patient contact.

Where can I get tested?

You can contact your doctor to arrange a test or you can attend a respiratory clinic. If you visit your doctor, it is important to contact the clinic first and tell them your symptoms. This will help them prepare for your arrival and protect other people at the clinic.

Respiratory clinics are health centres around the country focusing on testing people with acute respiratory infection symptoms. To find a respiratory clinic near you, visit www.health.gov.au/covid19-clinics. Your state or territory may have extra clinics where you can get tested. You can find them through your state or territory health websites.

If you get tested for the virus, you need to stay at home and avoid contact with other people. It may take a day or two for your test results to come back.

If you have serious symptoms such as difficulty breathing, you should call 000 for urgent medical attention.

Help stop the spread

To protect our communities, everyone should continue to practise physical distancing and good hygiene. Make sure you stay 1.5 metres away from other people and stay at home if you are unwell. Wash your hands with soap and water and cough or sneeze into your arm. We can all do our bit to help stop the spread of COVID-19. 

Download the COVIDSafe App

If you haven’t already, download the COVIDSafe app to help protect your family, friends and the community. The app supports public health officials to notify people who have been in contact with someone with coronavirus.

Watch for FREE

More information about COVID-19

It is important to stay informed through official sources. Visit www.australia.gov.au, call the Coronavirus Helpline on 1800 020 080 or the translating and interpreting service on 131 450.

Testing for COVID-19 Fact Sheet in Tagalog:

Pagprotekta ng komunidad laban sa Coronavirus (COVID-19) 

Habang patungo tayo sa pamumuhay na COVIDSafe (Ligtas sa COVID), mahalaga na ikaw ay manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may sipon o may tila-trangkasong mga sintomas, dapat kang humingi ng payong medikal tungkol sa pagkakaroon ng test para sa COVID-19. Ang mga tao na may bahagya lamang na mga sintomas ay makakapagkalat pa rin ng virus. 

Pag-test para sa COVID-19 

Aalamin ng test kung ang mga pasyente ay mayroong COVID-19 at tutulong ito sa mga pamgkalusugang awtoridad na masubaybayan ang pagkalat ng virus. 

Ang maagang diyagnosis ay nangangahulugan na makakagawa ka ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iyong mga kaibigan o pamilya. Kung ikaw ay may lagnat, ubo, masakit na lalamunan o pangangapos ng hininga, mahalaga na ikaw ay magawan ng test. 

Ang test ay lalo pang mahalaga kung ikaw ay may sakit at: 

• kababalik mo lamang kamakailan sa Australya mula sa ibang bansa. Lahat ng mga manlalakbay ay magku-kuwarentena nang 14 na araw pagdating sa Australya; 

• ikaw ay nagkaroon ng malapitang kontak sa isang tao na nadiyagnos na mayroong COVID-19 sa nakaraang 14 na araw; 

• ikaw ay isang manggagawa o kawani na may direktang kontak sa pasyente sa isang lugar ng pangangalagang pangkalusugan (health care), pangangalaga sa matatanda (aged care) o pangangalagang pangresidensyal (residential care). 

Saan ako maaaring magpa-test? 

Maaari mong kontakin ang iyong doktor upang mag-ayos ng test, o maaari kang pumunta sa isang respiratory clinic. Kung pupunta ka sa iyong doktor, mahalagang kontakin mo muna Editorial 6 – COVID testing – 17062020 – Filipino 

ang klinika at sabihin sa kanila ang iyong mga sintomas. Ito ay tutulong sa kanila na paghandaan ang iyong pagdating at protektahan ang ibang tao na nasa klinika. 

Ang mga respiratory clinic ay mga sentrong pangkalusugan sa buong bansa na nakatutok sa pag-test ng mga tao na may sintomas ng malubhang impeksyong nagpapahirap sa paghinga. Upang humanap ng isang respiratory clinic na malapit sa iyo, bumisita sa www.health.gov.au/covid19-clinics. Ang inyong estado o teritoryo ay maaaring may karagdagang mga klinika kung saan ka maaaring magpa-test. Makikita mo ang mga ito sa mga pangkalusugang website sa inyong estado o teritoryo. 

Kung ikaw ay nagpa-test para sa virus, kailangan mong manatili sa bahay at iwasan ang kontak sa ibang tao. Maaaring magtagal nang isa o dalawang araw bago bumalik ang mga resulta ng iyong test. 

Kung ikaw ay may malubhang mga sintomas gaya ng paghihirap sa paghinga, dapat mong tawagan ang 000 para sa kagyat na paggamot. 

Tumulong na pigilan ang pagkalat 

Upang protektahan ang ating mga komunidad, bawa’t isa ay dapat magpatuloy sa pag-uugali ng pisikal na distansya at tamang kalinisan. Tiyaking ikaw ay may layong 1.5 metro mula sa ibang tao at manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Maghugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, at umubo o bumahin sa iyong braso. Magagawa natin ang ating makakaya upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19. 

I-download ang COVIDSafe App 

Kung hindi mo pa nagagawa ito, i-download ang COVIDSafe app upang tulungang protektahan ang iyong pamilya, mga kaibigan at ang komunidad. Ang app ay sumusuporta sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan upang abisuhan ang mga tao na nagkaroon ng kontak sa isang tao na may coronavirus. 

Karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19

Mahalaga na manatiling may kaalaman sa pamamagitan ng mga opisyal na mapagkukunan. Bumisita sa www.australia.gov.au, tawagan ang Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 o ang Translating and Interpreting Service sa 131 450. 

Watch for FREE

Subscribe to our newsletter

Get more stories like this in your inbox! Be updated with all the latest news, offers and special announcements.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Subscribe to our newsletter

Get more stories like this in your inbox! Be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Latest articles

WordPress Ads